شرایط بهداشتی فروشگاه

 

 کلیه پرسنل های این مجموعه دارای کارت بهداشت هستند و بهداشت فردی خود را در این مجموعه کاملا رعایت می کنند 

پرسنل هابرای بسته بندی کالا ها تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند 

Scroll